اکتشاف آب های زیرزمینی | تعیین محل حفر چاه آب | آب یابی | شرکت ژئوفیزیک

شرکت مهندسین مشاور ژرفاب کاوش با بهره گيري از دانش فني و تخصصي دانش آموختگان دانشگاه تهران سعي در ارائه بهترين و دقيق ترين خدمات در زمينه ژئوفيزيک و علوم زمين دارد.

کشور ما در منطقه اي خشک و نيمه بياباني واقع شده است و همواره تامين آب براي مصارف مختلف شرب، کشاورزي و صنعت يکي از مشکلات و دغدغه هاي اساسي کشور بوده است. از سوي ديگر حفاري هايي که براي استحصال آب هاي زير زميني صورت ميگيرد غالبا با مطالعات دقيق همراه نبوده و هزينه هاي زيادي به دنبال دارد. بهره گيري از روش هاي ژئوفيزيکي راه حلي متداول و مفيد جهت اکتشاف آب های زير زميني مي باشد. يکي از جنبه هاي مهم در استفاده از اين روش ها تطبيق نتایج مطالعات ژئوفيزيکي با شواهد و داده هاي زمين شناسي است که متاسفانه در بسياري از موارد مغفول واقع مي گردد.
اين شرکت با عنايت به اين موضوع و با توجه به کادر فني خود همواره تطبيق داده هاي زمين شناسي و ژئوفيزيکي را براي حصول نتيجه بهتر در برنامه کاري خود قرار داده است.

شرح خدمات شرکت :

اخبار مهم

ال دارد. بهره گيري از روش هاي ژئوفيزيکي راه حلي متداول و مفيد جهت اکتشاف آب های زير زميني مي باشد. يکي از جنبه هاي مهم در استفاده از اين روش ها تطبيق نتایج مطالعات ژئوفيزيکي با شواهد و داده هاي زمين شناسي است که متاسفانه در بسياري از موارد مغفول واقع مي گردد.
اين شرکت با عنايت به اين موضوع و با توجه به کادر فني خود همواره تطبيق داده هاي زمين شناسي و ژئوفيزيکي را براي حصول نتيجه بهتر در برنامه کاري خود قرار داده است.

شرح خدمات شرکت :